Startside

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder STRyK NRYF Linker

 

TRØN 20 år

Våre sponsorer

Stall Øysand

Melhus Hesteklinikk

Skagen Smie og Hovslageri

Team Entreprenør AS

Dafro

Drivstua Gartneri

 

LOVER FOR TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB

Ihht Basis lovnorm for idrettslag

(Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

 

Lov for Trøndelag Hestesportsklubb, stiftet 11.10.1999

 

 

Vedtatt på konstituerende møte den 11.10.1999 med senere endringer vedtatt på årsmøte 25.2.2008. Godkjent av Idrettsstyret den 09.01.2009 (Fotnote 1, se bakerst)

 

 

§ 1 Formål

 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komité (NIF).(2)

 

          1.      Gi medlemmene kjennskap til hestens stell, bruk og behandling.

 

          2.      Motivere medlemmer og andre interesserte til å fremme ridesporten.

 

          3.      Medvirke til å gjøre ridesporten til en fritidsbeskjeftigelse for alle.

 

          4.      Etablere og opprettholde vennskapelig kontakt med andre klubber for felles interesse.

 

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon

 

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets.

Idrettslaget er medlem av Norges rytterforbund

Idrettslaget hører hjemme i Melhus kommune, og er medlem av Melhus idrettsråd.(3)

 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.(4)

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva

som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

 

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser

kan bli tatt opp som medlem.(5)

 

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets

lover og bestemmelser.

 

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre

organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

 

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.(6)

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og

ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved

fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

 

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til

ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være

arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges

som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

 

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være

representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder

kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget.(7) Hvis

medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved

strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig

kontingent er betalt.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal

fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 7 Kjønnsfordeling

 

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og

utvalg m.v. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra

begge kjønn.

 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

 

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 

§ 8 Inhabilitet (8)

 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller

    nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret

    i et selskap som er part i saken

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold

foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det

legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for

vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal

også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.(9)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes

tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at

idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i

samme organisasjonsledd.

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som

en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 9 Straffesaker

 

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 

§ 10 Årsmøtet

 

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel,(10) direkte til medlemmene

og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som

skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig

for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer

og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst

tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til

årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på

årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

 

§ 11 Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av

idrettslaget.

 

§ 12 Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:(11)

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er)(12) samt 2 representanter til å underskrive

     protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.(13)

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.(13)

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. (14)

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Sekretær, kasserer og fra 1 til 4 styremedlemmer (15).

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

d) 2 revisorer (16)

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til

stemmetall.

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede

organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av

allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre

tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

 

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i

ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som

organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet.

Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt

som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

 

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet

 

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers

varsel etter:

 

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.

b) Vedtak i styret i idrettslaget.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

            d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

 

 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller

i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge

innkallingen.

 

§ 15 Idrettslagets styre (17)

 

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom

årsmøtene.

 

Styret skal (18)

 

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med

de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd.

 Styret skal videre på se at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av

regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. (19)

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

                mandat/instruks for disse.

4. Representere idrettslaget utad.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer

 

Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter

innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

 

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse

av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse

med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

 

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.(20)

 

 

§ 17 Lovendring (21)

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

 

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover,

redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

 

§ 17 kan ikke endres.

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft

umiddelbart.

 

 

§ 18 Oppløsning (22)

Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning

skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.(23)

 

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i

samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål

godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF.

Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 

 

Fotnoter:

 

1) Jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5

2) Navnet trer i kraft fra 01.01.2008.

3) Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område

    strekker seg over mer enn en kommune, avgjør lagets årsmøte ved lovvedtak hvilket

    idrettsråd det tilhører.

4) Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke har anledning til å operere med andre typer

    medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Enten er man

    personlig medlem eller så er man ikke medlem. At det innføres familiekontingent er å anse

    som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

5) Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli

    medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et

    idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør

    idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret

    innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

6) Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

7) Skyldig kontingent må forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist

    som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år

    må forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt

    kontingent for nytt driftsår. Lagene oppfordres til å innarbeide gode rutiner i forhold til

    strykning.

8) Teksten i denne § kan erstattes med: «For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.»

9) Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

10) Minimumsfrist i forhold til NIFs lov § 2-8.

11) Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling

      skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist

      godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i

     godkjent sakliste for årsmøtet.

12) Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.

13) Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal

      omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i

      Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være

      egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville vært

     ett idrettslag. Henviser for øvrig til § 16 i lagets lov.

14) Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet

       i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre

      lovfestede tillitsverv.

15) Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven, minimum

      1 styremedlem og 1 varamedlem. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan

      velges til spesifikke oppgaver.

16) Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,-plikter å ha engasjert revisor,

      jfr. NIFs lov § 2-17. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt

      punkt 10 i § 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets

      regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 12 (nytt) pkt 11

      litra d) endres til: «Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

17) Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre

      organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at et «representantskap» eller

      lignende skal kunne overprøve styrets vedtak)

18) Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tillegges styret. Det er ikke noe i veien

      for at det kan bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg.

19) Se NIFs lov § 2-17.

20) Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har

      grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt.

      andre avtaler som binder idrettslaget rent juridisk/økonomisk.

21) Jfr. NIFs lov § 2-15, 2. ledd.

22) Jfr. NIFs lov § 2-16.

23) Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette idrettslaget

      benyttes.

  

Startside Om TRØN Facebook Stevner Treninger Aktivitetsplaner Styret Bilder Sprangreglement Statutter sprang Statutter dressur STRyK NRYF Linker

 

Send e-post til rune.rinnan@broadpark.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Sist endret: 25 januar 2015 21:25.