Hovedside TRØN

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 20.FEBRUAR 2000.

STED: Midt-Norsk Hestesportsenter
DATO: 20 februar
ÅR: 2000
ANTALL STEMMEBERETTIGE: 29

Formann i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes ønsker velkommen til årsmøte.
Sak 1A Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent uten merknad

Sak 1B Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjenning uten merknad.

Sak 2. Valg av møteleder

Forslag fra Morten Løes: Sverre Fordal

Valg av sekretærer.

Forslag fra Morten Løes: Britt Janne Størseth og Solveig Sundfær.

Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokollen

Forslag fra Morten Løes: Gunnar Størseth og Rune Ellefsen

Vedtak: Samtlige godkjent

Formann i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes erklærte dermed møtet for lovlig satt.

Sak 3. Behandle årsmeldingen


Årsmelding 1999 for Trøndelag Hestesportsklubb

Fram til årsmøtet 20. Februar 2000, har klubben eksistert i omlag fire og enhalv måned. Årsmeldingen vil bære preg av dette, og vil i hovedsak gi en status på det arbeidet styret (interimstyret) har gjort i denne tiden. Arbeidet har vært fokusert om planer og forberedelser for å kunne ha en operativ klubb fra starten av dette året.

Klubben blir stiftet
Stiftelsesmøtet ble avholdt 11.10.99 på Midt-Norsk Hestesportssenter på Øysand. 28 personer møtte frem og det var enstemmighet om opprettelse av en ny klubb. Klubbnavnet ble valgt med utgangspunkt i at det skulle favne brett, samtidig som stedstilhørigheten skulle komme tydelig fram . Opprettelse av ny klubb ble godkjent av Sør Trøndelag idrettskrets og Rytterkrets. Klubbens lover ble vedtatt. Disse er videre bearbeidet av interimstyret og senere godkjent av Idrettsstyret 2.12.99. Til klubbens interimstyre, som også fikk i oppgave å konstituere seg selv, ble følgende valgt: Berit Isachsen, Morten Løes (leder), Lise Paulsen, Karen Kvam, Nora Helliksen, Britt Janne Størseth (sekretær), Ragnhild Hongseth og Solveig Sundfær (kasserer).

Pr. 1.2.2000 har klubben allerede over 100 medlemmer. Antallet øker stadig så et nøyaktig antall kan ikke angis på det nåværende tidspunkt.

Avtaler
Det er etablert en leieavtale med Midt-norsk Hestesportssenter som regulerer forholdene omkring bruk av utebane og ridehus, både til trening og stevner. Videre omhandler avtalen kafeteriadrift, bruk av hindermateriell, oppsett av sponsorreklame og leiekostnader. For inneværende år er leieprisen satt til NOK 0,-.

Interimstyret arbeider med å få til en samarbeidsavtale med Melhus videregående skole. Skolen er positiv til et samarbeide og ønsker å profilere sin rytterlinje gjennom klubben.

Samarbeide med rideskolene
Klubben ser det som særdeles viktig å etablere et nært og godt samarbeide mot rideskolene i området. Dette er nødvendig for å få tilstrekkelig rekruttering og bredde. Det er etablert samarbeide mot følgende rideskoler: Torp trav og ridesenter, Birgitts rideskole, Hårstad hestesenter, Ragnhilds Ponniskole og Ida Rideskole. Samlet har disse rideskolene over 900 elever pr. uke. Det er også besluttet å gjennomføre en rideskole cup i dressur og sprang. Statutter og datoer for de respektive cup stevner er fastlagt og finalen vil gå på Øysand under et ordinært sprangstevne 3 og 4 juni.

Det er videre besluttet å ha et yngre junior medlemskap til NOK 150,-. Dette gjelder for medlemmer opp til 12 år og vil gi mange rideskoleelever en rimelig mulighet for å komme inn i klubbmiljøet.

Organisering
Interimstyret har utarbeidet et forslag til hvordan klubben kan organiseres. Forslaget inneholder de vanlige funksjoner som leder, nestleder, kasserer og sekretær. I tillegg er arbeidskrevende oppgaver etablert i utvalgsfunksjoner. Leder av utvalget sitter i styret. På det nåværende tidspunkt foreslås det å opprette utvalg for sprang, dressur, rekruttering og junior. Spesielt innenfor rekrutt- og juniorutvalgene er det viktig at alle rideskolene er representert. På årsmøtet vil forslaget bli presentert og valg på de forskjellige roller vil bli gjennomført. Klubbens interimstyre har fungert som valgkomite ihht. ønske fra stiftelsesmøte.

Stevner
Totalt har klubben fått godkjent 8 stevner for inneværende sesong. 5 i sprang, 2 i dressur og ett kombinert stevne. Det første stevnet ble avholdt allerede 12 og 13 februar (sprang).

I St.Hans helgen vil det bli gjennomført et større samarbeidsarrangement med deltakelse også fra Midt- Sverige. Sør-Trøndelag rytterkrets har hovedansvaret for totalarrangementet. I denne sammenheng har klubben påtatt seg å arrangere et landsstevne i dressur 22 og 23 juni. Parallelt med dresserstevnet arbeider styret med planer for andre aktiviteter som kan trekke publikum til Øysand.

Hjemmeside/klubbavis
Det planlegges å utgi klubbavis fire ganger pr. år. Avisen vil bli delt ut til alle medlemmer, men også til elever ved samarbeidene rideskoler. Vi ser dette som en god mulighet for å gjøre klubben kjent i rideskolemiljøene, samtidig som dette vil bidra til rekruttering.

Hjemmeside på internett er etablert. I tillegg til informasjon fra styre og utvalg, gis det også muligheter for medlemmer til å starte/delta i diskusjonsgrupper. Vår adresse er: http://www.n3Sport.no/Ridning/TrondelagHestesportsklubb/

Sponsorer
Styret har nedlagt et betydelig arbeide i å utforme et prospekt for sponsorer. Prospektet skal gi en eventuell sponsor god og riktig informasjon om bla. ryttersport, klubben og hva vi kan tilby en sponsor. Når vi har nedlagt såpass mye arbeide i dette prospektet er det fordi vi tror dette vil kunne ha en vesentlig betydning for å skaffe klubben inntekter.

Vedtak: Årsmelding godkjent uten merknader

Sak 4. Behandle regnskapet


STYRETS REGNSKAP 1999:
Resultatregnskap pr. 31/12-99
Inntekt:Utgift:
Medlemskontingent 2000.- 0.-
Sum: 2000 0.-

Balanseregnskap pr. 31/12-99:
Kasse 0.- Egenkapital 0.-
Bankinnskudd 2000.- Overskudd 2000.-
Postgiro 0.-
SUM: 2000.- 2000.-

Vedtak: Regnskapet godkjent uten merknader

Sak 5. Valg på styre og utvalg

FORSLAG TIL STYRE OG VERV I
TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB ÅR 2000

STYRE:

Formann: Morten Løes 2år Enstemmig valgt
Nest Formann: Monica Nesje 1år Enstemmig valgt
Sekretær: Britt J. Størseth 2år Enstemmig valgt
Kasserer: Heidi Lund 1år Enstemmig valgt
Styrmedlem/Leder Sprangutvalget: Borgny Størseth 2år Enstemmig valgt
Styremedlem/Leder Dressurutvalget: Gyda Olsen 1år Enstemmig valgt
Styremedlem/Leder junior: Jannicke Lund 2år Enstemmig valgt
Styremedlem/Leder rekrutt: Terje Myran 1år Enstemmig valgt


SPRANGUTVALGET:
Leder: Borgny Størseth +VO
Olaug Smevik
Marte Lyng
Hanny Gundahl
Julie Jenssen
Asbjørn Brå


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

DRESSURUTVALGET:
Leder: Gyda Olsen
Hanne Olsen
Rune Ellefsen
Marte Øye
Karen Kvam
Karen Marie Heggberget


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

REKRUTTUTVALG:
Leder: Terje Myran (Birgitts Rideskole)
Svein Roar Olsen (Ragnhild Ponnirideskole)
Christine Bertelsen (Torp Ridesenter)
Katrine Hårstad (Hårstad Ridesenter)
Lise Paulsen (Ida Rideskole)

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig

JUNIORUTVALGET:
Leder: Jannicke Lund (Ida Rideskole)
Eva Bjørnerås (Torp Ridesenter)
Miriam Bøe (Ragnhild Ponnirideskole)
Vibeke Saksegård (Hårstad Ridesenter)
Marte L. Myran (Birgitts Rideskole)
Nora Helliksen (MNH)

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

MILJØ OG AKTIVITETS KOMITE:
Leder: Solveig Sundfær
Rigmor Juberg
Olaug Smevik
Berit Isachsen


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

REVISORER:
Kjell Magne Størseth og Stein Helliksen


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

VALGKOMITÉ:
Knut Olsen, Trine Heggberget, Gunn Håkegård

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

REDAKTØR KLUBBAVIS:
Vedtak: Styret fikk i oppdrag å finne kandidat.

Sak 6. Fastsette kontingent for 2001
Vedtak: Enstemmig vedtatt at kontingenten ikke skal endres

Sak 7. Vedta budsjettet
Budsjett for år 2000
Nedenfor følger foreløpig budsjett for år 2000. Usikkerhet i budsjettet er først og fremst knyttet til inntektssiden og gjelder da automat og sponsor inntekter. Konsekvenser av reduserte inntekter her vil gi seg direkte utslag i mindre støtte til trening og stevner for medlemmene.

Medlemskontingenter 25.000
Stevne inntekter 50.000
Voksenopplæringsmidler 10.000
Automatinntekter 30.000
Sponsor inntekter 200.000
Renteinntekter 5.000


Sum inntekter 320.000
Administrasjonskostnader 15.000
Abonnement Hestesport 15.000
Stevne arrangement 40.000
Trenings støtte 60.000
Stevne støtte 100.000
Kurs/samlinger/opplæring 40.000
Klubbavis 30.000
Diverse utgifter 20.000


Sum utgifter 320.000
Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak 8. Behandle innkommende forslag
Merknad: Ingen saker er innkommet innen fristen.

Formann takket for saklig debatt og ønsket de som gikk av takk for innsatsen og ønsket de nye tilistsvalgte lykke til videre.

Møtet avsluttet kl.19.40

.......................
Gunnar Størseth
.......................
Rune Ellefsen

[Tilbake] [Terminliste] [Andre rideklubber på nettet]