Hovedside TRØN

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 4. mars 2002


STED: Midt-Norsk Hestesportsenter, Øysand

DATO: 4. Mars

ÅR: 2002

ANTALL STEMMEBERETTIGE: 19


Formann i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes ønsket velkommen til årsmøte


Sak 1a Godkjenning av innkalling


Vedtak: Godkjent uten merknad


Sak 1b Godkjenning av sakliste.


Vedtak: Godkjent uten merknad


Sak 1 Valg av Møteleder


Forslag fra Borgny Størseth: Morten Løes


Sak 2 Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokollen


Forslag fra Morten Løes: Bente Bakk og Solveig Sundfær


Vedtak: Samtlige godkjent


Formannen i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes erklærte dermed møtet for lovlig satt.


Sak. 3 Behandle årsmelding


Årsmelding 2001

for

Trøndelag Hestesportsklubb

Generelt


Klubben har lagt bak seg et hektisk , men godt driftsår. Vi har en relativt stabil medlemsmasse på om lag 270 medlemmer og er Trøndelags største klubb. Et viktig årsak til dette er det positive samarbeidet vi har med 5 ridesentere/rideskoler i området. Her er det nedlagt mye og godt arbeide som har bidrat sterkt til medlemstallet. I tillegg har vi også i år arrangert rideskolecup med finale på Øysand.


Samarbeidet med Midt-norsk Hestesportssenter på Øysand har fungert godt. Leieavtalen mellom klubb og senter gir oss mulighet for å arrangere stevner, avholde treninger, sette opp reklame fra sponsorer og benytte hindermateriell. Samtidig er klubbens aktiviteter med på å profilere senteret. Leieprisen er den samme i år som for fjoråret, kr 0,-.


Klubbavisen har fått en ansiktsløftning iløpet av året, takket være aktiv innsats fra medlemmer på de forskjellige ridesentre og redaktøren. Vi har også fått opprettet vår egen hjemmeside på internett.


Sportslig har vi arrangert 13 stevner. 7 i sprang og 6 i dressur. Et av sprangstevnene var også et elite stevne. Klubbens dressur og sprangryttere har deltatt i en rekke stevner i og utenfor Trøndelag. Det er oppnådd resultater godt over forventningene. Styret besluttet ikke å dele ut stevnestøtte for 2001. Årsaken til dette er at støtten til den enkelte ville blitt svært liten. Styret mente derfor at det var bedre å benytte midlene til investering i goder til fellesskapet, - høytaleranlegg og hindermateriell.


Klubbens andre juleshow ble avviklet i begynnelsen av desember. Alle samarbeidende ridesentre bidro med egne innslag. Showet ble en stor suksess, både publikumsmessig og økonomisk. Samtidig arrangerte klubbens miljø og aktivitetsutvalg rytterfest. 170 medlemmer og innbudte deltok. Under arrangementet ble det delt ut en rekke priser av forskjellig karakter.Sprangutvalget


Sprangutvalget har bestått av Borgny Størseth (leder og styremedlem), Bjørn Halvorsen, Olaug Smevik, Asbjørn Braa, Julie Jenssen og Marte Lyng.


Vi har arrangert følgende stevner på Midt-norsk Hestesportsenter i 2001:

17.-18.februar D.stevne innendørs

17.-18. Mars D.stevne innendørs

27.-28.-29. April D.stevne utendørs

9.-10. Juni D.stevne utendørs med finale rideskolecup

6.-7.-8.juli Elite stevne

29.-30. September D.stevne utendørs m.kretsmesterskap

20.-21.oktober D.stevne utendørs med 2.avd. kretsmesterskap og klubbmesterskap


Klubbmestere 2001

Rekrutt:: Marita Møllen/Greystone

Ponni: Charlotte Wanvik/Løvaldsmia

Junior: Ingrid Helene Løes/La Chica

Unge ryttere: Sophie Jenssen/Delizia T

Senior: Sverre Smevik/Rendezous

Kretsmestere 2001

Junior: Gull: Mari Viken/Read Piaff

U.R. og senior: Sophie Jenssen/Delizia T

NM Junior: 4. Plass Julie Jenssen


Som det vises av resultatene så har klubben gjort seg bemerket. Vi har deltatt på stevner både i sør og i nord med mange plasseringer i alle klasser. Til Sverige har det også blitt en tur med brukbart resultat. Så det vises at systematisk trening gir resultater.


Arbeidet i sprangutvalget har primært vært fokusert på å planlegge og gjennomføre stevner. Vi er fornøyd med gjennomføringen, men håper på enda bedre oppslutning på funksjonær siden.


De fleste startende har blitt flinke til å melde til stevnene i rett tid, spesielt rytterne ved MNH. Samtidig må det sies at det fortsatt er en del ryttere fra enkelte senter som jeg håper kan bli flinkere på dette området i året som kommer.


Når vi arrangerte Elitestevnet i sommer så gikk det veldig bra. Fint vær og masse hyggelige deltakere. Jeg er overbevist om at vi besto prøven. I 2002 har vi søkt om Elitestevne igjen og vi er blitt tildelt siste helga i juni med 2 cuper hvor vi forventer større deltakelse enn i 2001.


I tillegg har vi har søkt om 3 distriktstevner og 1 elitestevne. Vi har også planer om å få til ett rent ponnistevne en helg.Dressurutvalget


Dressurutvalget har bestått av: Gyda Olsen - Rune Ellefsen - Marte Øye - Karen Kvam og Karianne Grostad.


Klubbens tilknyttede ridesentre har sin ukentlige treninger og har også hatt tilbud på å være med på dressursamlinger en gang i måneden med Berider Marinne Nilsen på Øysand. I og med hun har kommet trofast såpass lenge, er det ganske mange etterhvert som har fått inspirasjon og glede av hennes viten.

Klubben har arrangert 6 dresssurstevner i løpet av året deriblant Kretsmesterskap og finale i Rideskolecupen.


Klubbmester JUNIOR 2001 Maren Olsen / Lucas

Klubbmester SENIOR 2001 Birgit Hågensli/ Chopin
Rekruttutvalget


Rekruttutvalget har i all hovedsak jobbet med Rideskole-Cupen i Sprang

og Dressur. Utvalget har bestått av representanter fra de sammarbeidende sentrene.

Rideskole-cupen er et av årets høydepunkt for mange unge ryttere rundt på de samarbeidende

ridesentrene i TRØN. De lokale uttaksstevnene ble arrangert i løpet av våren 2001.

Det ble tatt ut 4 ryttere i både sprang og dressur som skulle representere sin rideskole

under finalen på øysand.

Etter utvalgets erfaring er dette et arrangement som så absolutt har livets rett, men reglene

for å kunne delta er oppe til revisjon.


Sammenlagtseieren i årets rideskole-cup gikk til laget fra Ida`s rideskole og vi

gratulerer så mye.


Utvalget har ovenfor egen og andre klubber påpekt at det er en tendens til at det arrangeres

for få rekruttklasser på stevnene.Sportsutvalget


Idèen bak sportsutvalget var at vi skulle søke å koordinere det sportslige i klubben, for på denne måten å nå lengre på alle felter. Dette er nybrottsarbeid, og det kan selvfølgelig ta noe tid før man finner riktig arbeidsform. I tillegg krever det at alle gode krefter i klubben trekker samme vei.

Sportsutvalget består av en representant fra hver av de andre utvalgene. Det har vært få formelle møter, men mange samtaler gjennom året. Jeg er slett ikke sikker på at dette er den beste organiseringen, siden det kanskje blir for tungt og unødvendig rigid. Det er kanskje en noe enklere arbeidsform om utvalget f.eks består av bare 2 personer. Det viktige er at man skal fokusere på og arbeide med de langsiktig viktige elementene (the important and not the urgent).


Sportsutvalget har i hovedsak jobbet med følgende temaer gjennom dette året:


I tillegg vil vi peke på et annet viktig element i den sportslige utviklingen av klubben;


Begge disse siste er et resultat av kretsens arbeid (altså ikke sportsutvalget), men sportsutvalgets leder har deltatt i samlingene, og har fått tillatelse til å legge dette ut på nettet. Referatene er i skrivende stund under bearbeidelse, og er forhåpentligvis på nettet før du leser dette i bladet.


Om jeg skal få lov til å si noe om det arbeidet jeg ser som viktig fremover med tanke på å heve det sportslige nivået i regionen, vil jeg trekke frem den tekniske standarden på konkurransebanene, samt antallet stevner med skarp konkurranse opp til og med 140 cm. (mere god matching). Det er fremdeles stor forskjell i teknisk vanskelighetsgrad og standard (jevnhet), på konkurransebaner i Trøndelag og de vi møter sørover. I tillegg mangler vi mye hindermateriell for å få skikkelig fyldige bygde baner. Jeg regner med at både ryttere og de som bygde for Anders Hafskjold i sommer kan være enige i dette. Dette er noe av grunnen til at sportsutvalget støttet beslutningen om å bruke mange penger på nytt og bedre hindermateriell. Nei, jeg har ikke glemt rekrutteringen og hestemateriellet, men toppidretten er et viktig element i rekrutteringen, og hestemateriellet synes jeg begynner å bli respektabelt bra i Trøndelag.

- Et sportslig lykke til med kommende sesong fra Sportsutvalget, Ulf Aakenes.


Miljø og aktivitetsutvalget


Utvalget har bestått av Solveig Sunfær, Berit Isachsen, Olaug Smevik, Rigmor Hjelm Juberg og Wenche Hammer. Utvalget hadde ansvaret for å arrangere rytterfesten i desember på Klett samfunnshus. Dette ble et svært vellykket arrangement med 170 feststemte deltakere.


Vedtak: Årsmelding godkjent uten merknader.Sak 4. Behandle regnskapet.


Regnskap og budsjett


Ballanse og resultatregnskap for 2001 følger nedenfor. Regnskapene er gjennomgått og godkjent av klubbens lovelig valgte revisorer. Revisors beretning fremlegges på årsmøtet.


Ballanse for 2001


AKTIVA

 

1010 kasse

-30

1030 konto 4200 39 75740

124756,66

1031 Konto 4200 41 52535

30382,2

Mest likvide omløpsmidler

155108,86

 

 

1210 Kundefordringer

-750

1390 Mellomregning Marianne

5531

Mindre likvide omløpsmidler

4781

 

 

Omløpsmidler

159889,86

 

 

Anlegsmidler

0

Sum aktiva

159889,86PASSIVA

 

2222 Bilag under obs

-250

Kortsiktig gjeld

-250

 

 

Langsiktig gjeld

0

2950 Annen egenkapital

-92164,46

Resultat

-67475,4

Egenkapital

-159639,86

Sum Passiva

-159639,86Resultatregnskap 2001 og budsjett 2002


Konto

Regnskap 2001

Budsjett 2002

3040 Andre inntekter

-22090

-22000

3060 Inntekt elitestevne

-195967,4

-100000

3100 Medlemskontingent

-49760

-50000

3110 Salg materiell avg. Fritt

-300

0

3120 Sponsorinntekter

-6600

-6000

3121 Annonse klubbavis

-10500

-13000

3150 Spilleautomater

-18268,45

-8000

3200 Salgsinntekter rytterfest

-14238,5

-14000

3320 Stevne kursinntekter

-95910

-90000

3325 Carne stevne

-318

-1500

3450 VO tilskudd

-206840

-50000

SUM DRIFTSINNTEKTER

-620792,35

-354500
4010 Startkontingenter

5690

5000

4110 Stevneutgifter

108329,45

95000

4120 carne stevne

3735

3000

4130 Kostnad elitestevne

165585,2

70000

SUM VAREFORBRUK

283339,65

173000
4200 Fordeling VO midler

87840

25000

4300 Utgiv. Klubbavis

285,5

0

6300 Rytterfest

24218,5

18000

6310 Juleshow

5165

5000

6450 Inventar

10389

28000

6540 Inventar

24465,6

32000

6800 Kontorrekvisita

270

1000

6820 Klubbavis

13372

13000

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker

23831,5

24000

6850 Porto

4445

5000

7320 Reklamekost/annonse

14005

14000

7410 Medlemskontingent

8130

8000

7420 Gaver, premier fradrags beret.

614

500

7450 Stevnestøtte

55187,5

0

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

272218,6

173500
SUM DRIFTSKOSTNADER

555558,25

346500
DRIFTSRESULTAT

-65234,1

-8000
8170 Bankgebyrer

939,7

1000

8297 Renteinntekter

-3181

-3000

RESULTAT

-67475,4

-10000Vedtak: Regnskapet godkjent uten merknader


Sak 5. Valg på styre og utvalg.


Styre 2001:

Formann: Morten Løes På valg

Nestformann Ulf Aakenes

Sekretær Britt Janne Grøtte På valg

Kasserer Heidi Lund

Styremedlem/Leder sprangutvalget Borgny Størseth På valg

Styremedlem/Leder dressurutvalget| Gyda Olsen

Styremedlem/Leder junior: Jannicke Lund På valg

Styremedlem/Leder rekrutt: Svein Roar Olsen


FORSLAG TIL STYRE OG VERV I TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB ÅR 2002

STYRE:

Formann: Morten Løes 2 år enst.valgt

Nestformann . Ulf Akenes

Sekretær Ingrid Lundqvist 2 år enst.valgt

Kasserer Heidi Lund

Styremedlem/leder sprangutvalget Borgny Størseth 2 år enst.valgt

Styremedlem/leder dressurvalget Gyda Olsen

Styremedlem/ junior rep. Louise Mårvik 2 år enst.valgt

Styremedlem/leder rekrutt Svein Roar Olsen


SPRANGUTVALGET:

Leder: Borgny Størseth

Olaug Smevik

Kent Riber

Asbjørn Braa

Bjørn Halvorsen

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.


DRESSURVALGET:

Leder Gyda Olsen

Rune Ellefsen

Marte Øye

Karen Kvam

Ragnhild Johansen

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.

REKRUTTUTVALGET:

Leder Svein Roar Olsen

Monica Nesje

May Britt Skram

Louise Mårvik


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig
FESTKOMITE:

Leder: Berit Isachsen

Gyda Olsen

Olaug Smevik

Wenche Hammer


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig


SPORTSUTVALGET:

Leder: Ulf Aakenes

Arild Sivertsen

Birgitt Hågensli


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmigREVISORER: Stein Helliksen og Kjell Magne Størseth


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmigVALGKOMITÈ: Bitte Grøtte, Katrine Hårstad, Rødvand og Kristina Isackson


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.


REDAKTØR KLUBBAVIS: Svein Roar Olsen


Vedtak: Utvalget ble valgt enstemmig
Sak 6. Fastsette kontingent for 2003


Yngre Jr. kr. 150.-

Junior kr. 300.-

Senior kr. 350.-

Familie kr. 450.-Vedtak: Enstemmig vedtatt at kontingenten skal endres.Sak 7. Vedta budsjettet.Budsjettet for år 2002; se sak 4


Anmerkning: Årsmøte ønsker at styrets medlemmer legger vekt på stevnestøtte hvis regnskapet mot årets slutt gir rom for det.


Vedtak: Godkjent med anmerkninger
Sak 8. Behandle innkommende forslag.


Merknad: Ingen saker innkommet innen fristen.Formannen takket for saklig debatt og ønsket de som gikk av takk for innsatsen og ønsket de nye tillitsvalgte lykke til videre.Møtet avsluttet kl. 21.15


................................................. ......... .................................

[Tilbake] [Terminliste] [Andre rideklubber på nettet]