Hovedside

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 28. FEBRUAR 2001

STED: Midt-Norsk Hestesportsenter, Øysand

DATO: 28. Februar

ÅR: 2001

ANTALL STEMMEBERETTIGE:


Formann i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes ønsket velkommen til årsmøte


Sak 1a Godkjenning av innkalling


Vedtak: Godkjent uten merknad


Sak 1b Godkjenning av sakliste.


Vedtak: Godkjent uten merknad


Sak 1 Valg av Møteleder


Forslag fra Morten Løes:


Valg av sekretær.


Forslag fra Morten Løes: Britt Janne Størseth og Berit Isachsen


Sak 2 Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokollen


Forslag fra Morten Løes:


Vedtak: Samtlige godkjent


Formannen i Trøndelag Hestesportsklubb Morten Løes erklærte dermed møtet for lovlig satt.


Sak. 3 Behandle årsmeldingÅrsmelding 2000

for

Trøndelag Hestesportsklubb

Generelt


Det først driftsåret for klubben er tilbakelagt. Vi har ikke nådd alle våre målsettinger. Det er fremdeles mange saker å gripe fatt i. Likefult er styret av den oppfatning at dette har vært et godt år for klubben.


Vi har nå passert 270 medlemmer og er Trøndelags største klubb. Et viktig årsak til dette er det positive samarbeidet vi har med 5 ridesentere/rideskoler i området. Her er det nedlagt mye og godt arbeide som har bidrat sterkt til medlemstallet. I tillegg har vi arrangert rideskolecup med finale på Øysand.


Den 1. årgangen av klubbavisen er på plass, takket være aktiv innsats fra medlemmer på de forskjellige ridesentre og redaktøren. Vi har også fått opprettet vår egen hjemmeside på internett.


Sportslig har vi arrangert 9 stevner. 6 i sprang og 3 i dressur. I tillegg hadde klubben ansvaret for to dager under regionmesterskapet på Bjorli. Klubbens dressur og sprangryttere har også deltatt i en rekke stevner i og utenfor Trøndelag. Det er oppnådd resultater godt over forventningene. Styret besluttet å kunne dele ut kr. 50.000,- i stevnestøtten for året etter fastsatte kritterier.


Klubbens første juleshow ble avviklet i begynnelsen av desember. Alle samarbeidende ridesentre bidro med egne innslag. Det ble nedlagt et betydelig arbeid i å få dette til. Showet ble en stor suksess, både publikumsmessig og økonomisk. Samtidig arrangerte klubbens miljø og aktivitetsutvalg rytterfest. 160 medlemmer og innbudte deltok. Under arrangementet ble det delt ut en rekke priser av forskjellig karakter. I den seriøse klassen ble årets ærespris gitt til Borgny Størseth.
Sprangutvalget


Sprangutvalget har bestått av Borgny Størseth (leder og styremedlem), Hanny Gundahl, Olaug Smevik, Asbjørn Braa, Julie Jenssen og Marthe Lyng.


Vi har arrangert følgende stevner på Midt-Norsk Hestesportsenter i 2000:


12.-13. Februar distriktsstevne innendørs

2. April distriktsstevne innendørs

5.-6.-7. Mai distriktsstevne utendørs

3.-4. Juni distriktsstevne utendørs med rideskolecup

12.-13.august distriktsstevne utendørs

7.-8. Oktober distriktsstevne utendørs med KM i 5 klasser.


Arbeidet i sprangutvalget har primært vært fokusert på å planlegge og gjennomføre stevner. I grove trekk er vi godt fornøyd med måten stevnene har vært gjennomført på. Noe småtteri er det som må justeres, men det håper vi skal rettes opp i 2001.


Klubbens spangryttere har god bredde og vi har utøvere i klasser helt opp til 150 cm nivå. Det har vært deltakelse i stevner fra Steinkjer og sørover og det har blitt mange plasseringer. Så det merkes at vi har mange medlemmer og gode trenere. Sverre, Torild og Geir har vært trenere i 2000.


I 2001 har vi søkt om 6 distriktsstevner og ett elitestevne i juli. Elitestevnet blir vårt største løft. Der håper vi at alle stiller opp slik at det blir ett meget vellykket stevne. Vi forventer hele Norges-eliten som deltakere.


Dressurutvalget


Dressurutvalget har i perioden bestått av; Gyda Olsen (leder og styremedlem), Rune Ellefsen, Marte Øye, Karen Kvam, Karen Marie Heggberget og Hanne Olsen.


Klubbens dressurtrener, berider Marianne Nilsen fra Danmark, har trofast besøkt oss en gang i måneden. Treningene er forbeholt klubbens medlemmer, men ledige plasser fylles opp fra andre klubber.


Ukentlige dressurtreninger på Midt-norsk Hestesportssenter foregår med Rune Ellefsen på torsdager. Hos Birgits Rideskole, med Birgit Haagensli, og hos Ida Rideskole med Ida Lyng, er det også treninger på torsdager. På Hårstad hestesenter er det månedlige bakkearbeidstreninger/helgekurs med Britt Janne Størseth. På Ragnhilds Ponnyskole har Ragnhild Hongseth treninger på fredager, og på Torp Trav og rideskole har Christine Bertelsen treninger også på fredager.


Klubben har arrangert flere dressur stevner i året som gikk. Deriblant Midtnordisk Midtsommerstevne, Kretsmesterskap og finalen i rideskolecupen. Kretsmester i senior ble vår egen Birgit Haagensli på Chopin. Bredden i klubben ligger på et LC/LB nivå. Dette gjenspeiler seg på stevnene, da det er her vi har den største deltakelsen.Rekruttutvalget


Rekruttutvalget har bestått av representanter fra de samarbeidende rideskolene i klubben. Terje Myran som leder og styremedlem (Birgits rideskole),Christine Bertelsen (Torp ridesenter), Katrine Hårstad (Hårstad ridesenter), Lise Paulsen (Idas rideskole) og Svein Roar Olsen (Ragnhilds ponnirideskole).

I perioden har vi avholdt en rideskolecup med egne statutter.Ett stevne har vært avholdt på hver av rideskolene,med finale på Midt Norsk Hestesportssenter. Tilsammen startet 132 rideskoleelever rundt om på rideskolene. Rekruttutvalget ønsker ut i fra den posetive responsen at rideskolecupen blir en tradisjon i klubben.

Rekruttutvalget ønsker også å stimulere til andre aktiviteter så som rideknappen.


Juniorutvalget


Utvalget har bestått av Janicke Lund (leder og styremedlem), Eva Bjørnerås, Vibeke Saksegård, Nora Helliksen, Miriam Bøe og Marthe Lund Myran. Samarbeidet I utvalget har vært preget av oppstart og innkjøring, noe som har resultert i misforståelser og litt mangelfull planlegging.


I år 2000 har vi kun fått til et medlemsmøte der vi hadde Olav Følling på besøk. Han fortalte om hestens kropp og hvordan den skal behandles. Det var planlagt å få til flere av slike møter, men de ble ikke gjennomført.


Ellers har Juniorutvalget vært med å skrive i klubbavisa med faste innslag. Avisa har kommet ut som planlagt. I år 2001 ønsker vi å få til flere medlemsmøter der vi gjennomfører de møtene som var planlagte for år 2000. Vi ønsker også å få til flere møter med bare utvalget der vi kan planlegge og koordinere egne aktiviteter.Miljø og aktivitetsutvalget


Utvalget har bestått av Solveig Sundfær, Berit Isachsen, Olaug Smevik og Rigmor Hjelm Juberg. Utvalget hadde ansvaret for å arrangere rytterfesten i desember på Klett samfunnshus. Det var gjort et godt forarbeid med å skape en trivelig ramme omkring arrangementet. Dette ble da også et svært vellykket arrangement med 160 feststemte deltakere.Vedtak: Årsmelding godkjent uten merknader.Sak 4. Behandle regnskapet

.


Regnskapet for år 2000 følger NIF kontoplan. Dette gjør det litt vanskelig å sammenlikne budsjett og regnskap for fjoråret. For å gjøre en sammenlikning noe enklere er defor budsjettet for år 2000 tilpasset kontoplanen.


Budsjettet for 2001 har vesentlig større inntekter og utgifter enn regnskapet for 2000. Årsaken til dette ligger i elitestevnet vi skal arrangere I juli.


Konto Tekst

Budsjett 2000

Regnskap 2000

Budsjett 2001

3920 Medlemskontingenter

25000

38392

40000

3320 Stevneinntekter

50000

71234

110000

3450 Voksenopplæringsmidler

10000

63405

60000

3441 Andre inntekter (Autom)

30000

8263

25000

3120 Sponsorstøtte

200000

26550

100000

8040+8170 Finnansinntekter

5000

1105

1500

3910 Kursinntekter


24492

24000

Sum inntekter

320000

233441

360500

4110+4200 Stevneutgifter (1)(2)

200000

47772

210000

5600 Gaver

0

203

500

6790 Fremmed tjenester (3)

20000

1000

20000

6840 Klubbavis/hestesport

45000

25541

25000

6860 Møter/kurs/oppdatering

52000

29635

30000

6940 Porto

1500

850

2500

7320 Reklamekost

1500

246

2000

7455 Tilskudd idrettslag

0

32818

30000

8170 Finnanskostnad

0

2879

3000

Sum utgifter

320000

140944

323000

Resultat

0

92497

37500

(1) Stevne utgifter, stevne støtte og treningsstøtte(2) Stevnestøtte for 2000 er kr 50000, belastes 2001 regnskapet


(3) Rytterfest for 2000 belastes 2001 regnskap med kr. 9500
Vedtak: Regnskapet godkjent uten merknader


Sak 5. Valg på styre og utvalg.


Styre 2000:

Formann: Morten Løes for 2 år

Nestformann Monica Nesje for 1 år

Sekretær Britt Janne Størseth for 2 år

Kasserer Heidi Lund for 1 år

Styremedlem/Leder sprangutvalget Borgny Størseth for 2 år

Styremedlem/Leder dressurutvalget| Gyda Olsen for 1 år

Styremedlem/Leder junior: Jannicke Lund for 2 år

Styremedlem/Leder rekrutt: Terje Myran for 1 år


FORSLAG TIL STYRE OG VERV I

TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBB ÅR 2001


STYRE:

Formann: Morten Løes 1 år enst.valgt

Nestformann . Monica Næsje 2 år enst.valgt

Sekretær Britt Janne Størseth 1 år enst.valgt

Kasserer Heidi Lund 2 år enst.valgt

Styremedlem/leder sprangutvalget Borgny Størseth 1 år enst.valgt

Styremedlem/leder dressurvalget Gyda Olsen 2 år enst.valgt

Styremedlem/leder junior Jannicke Lund 1 år enst.valgt

Styremedlem/leder rekrutt


SPRANGUTVALGET:

Leder: Borgny Størseth +VO

Olaug Smevik

Marte Lyng

Julie Jenssen

Asbjørn Braa

Bjørn Halvorsen

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.


DRESSURVALGET:

Leder Gyda Olsen

Rune Ellefsen

Marte Øye

Karen Kvam

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.


REKRUTTUTVALGET:

Leder

Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig


REKRUTTUTVALGET:

Leder: Jannicke Lund (Ida Rideskole)

Marte Myran (Birgitts Rideskole)

Maren Olsen (Birgitts Rideskole)Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.


MILJØ OG AKTIVITETSKOMITE:

Leder: Solveig Sundær

Rigmor Juberg

Olaug Smevik

Berit Isachsen


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig


REVISORER: Stein Helliksen og Kjell Magne Størseth


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig


VALGKOMITÈ: Knut Olsen, Trine Heggberget,Gunn Håkegård


Vedtak: Utvalget ble samlet valgt enstemmig.


REDAKTØR KLUBBAVIS: Chatharine Seem


Vedtak: Utvalget ble valgt enstemmig
Sak 6. Fastsette kontingent for 2002


Vedtak: Enstemmig vedtatt at kontigenten ikke skal endres.
Sak 7. Vedta budsjettet.Budsjettet for år 2001; se sak 4Vedtak: Godkjent uten anmerkninger
Sak 8. Behandle innkommende forslag.


Merknad: Ingen saker innkommet innen fristen.Formannen takket for saklig debatt og ønsket de som gikk av takk for innsatsen og ønsket de nye tillitsvalgte lykke til videre.Møtet avsluttet kl.

................................................. ......... .................................Sist oppdatert: