Innkalling til årsmøte

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 

Innkallingen ble sendt medlemmene og bekjentgjort på klubbens hjemmeside. Med dette følger fullstendig saksliste og årsmelding for ordinært årsmøte som blir avholdt

 

 

 

 

Torsdag 22. februar, kl. 19:00

Midt-norsk Hestesportssenter, Øysand

 

 

 

 

 

 

Saksliste:                      1)         Valg av møteleder

2)                  Valg av 2 medlemmer til godkjenning av protokoll

3)                  Behandle årsmelding

4)                  Behandle regnskap

5)                  Valg på styre og utvalg

6)                  Fastsette kontingent for 2008

7)                  Vedta budsjett

8)                  Valg på representanter til ryttertinget

9)                  Behandle innkommende forslag:

 

 

 

 

 

 

 

Det blir enkel servering av kaffe og kaker. Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

 

 

 

Styret 10.01.2007

 

 

 

 

Årsmelding 2006

for

Trøndelag Hestesportsklubb

 


Generelt

 

Vår medlemsmasse har holdt seg relativt stabil i løpet av 2006. Vi har nå ca 230 medlemmer. Dette er en liten nedgang fra tidligere år. Det er flere årsaker til dette, men en av våre viktigste oppgave framover blir å stimulere til rekruttering. Klubbens samarbeidende rideskoler/ridesentra vil være de viktigste arenaer for ny rekruttering.

 

Sportslig har vi arrangert 13 stevner. 9 i sprang og 4 i dressur. Klubbens dressur og sprangryttere har deltatt i en rekke stevner i og utenfor Trøndelag og det er oppnådd mange gode resultater. Klubbens sprangryttere har også deltatt på mange lag konkurranser med gode resultater. Bla kvalifiserte vi oss til lag-NM i Sandnes, men nådde ikke helt opp i konkurransen. Finalen for Norgesserien gikk på samme plass og her oppnådde vi en bronse plass i 1. divisjon. Styret synes dette er en god måte å konkurrere på og har støttet dette med et betydelig beløp. Startkontingenter og til dels oppstalling har blitt dekket av klubben.

 

Klubben besluttet i fjor å inngå en leieavtale for senteret på 5 år med ytterligere mulighet for leie i 5 nye år. Etter fjorårets drift viser foreløpige regnskaper at driften har gitt et godt resultat som vil komme oppstallatører og klubbens medlemmer til gode ved bedre treningsforhold og fasiliteter.  Antall oppstallatører har også økt i perioden.

 

 

Sprangutvalget

 

Sprangutvalget besto i 2006 av:

Arild Sivertsen

Solveig Sunfær(sekretær)

Tom Vidar Gjeldnes

Rune Rinnan

Jannicke Lund
Sverre Fordal
Svenn Roar Olsen (leder)
Tommy Lundby

Utvalgets aktivitet har i stor grad vært knyttet opp mot de stevnene vi arrangerte, hvor en av hovedoppgavene har vært å bemanne de mange funksjonene som skal til for å arrangere stevnene våre.

Følgende sprangstevner ble arrangert på Øysand av klubben i fjor:

11/1                                         Drive - in stevne (D)

28-29/1                                   Distriktsstevne
15/2                                         Drive – in stevne (D)

8/3                                           Drive in stevne (D)

1-2/4                                       Distriktsstevne
21/4 - 23/4                              Landsstevne
13/5 - 14/5                               Distriktsstevne
4/7 - 9/7                                  Distriktsstevne, sommerstevne med RM
9-10/9                                     Distriktsstevne, klubbsmesterskap

Det har jevnt over vært svært god deltakelse på stevnene, og klubben har gang på gang bevist å være blant de beste arrangørene i landet. Anlegget på Øysand fungerer også meget godt, noe som ble grundig dokumentert under landsstevnet i april. Tilreisende og kravstore ryttere var svært godt fornøyde med baneforholdene, spesielt så tidlig på våren.
De 3 drive – in stevnene vi har arrangert har slått godt an, og tilbakemeldingen fra rytterne er at dette gir verdifull stevneerfaring, og er et godt supplement til treningene gjennom en lang vinter. Når den nye ridehallen står klar, tar vi sikte på å arrangere 2 slike stevner i måneden gjennom hele vinteren.

En flott prestasjoner leverte TRØN´s lag i Norgesserien for lag  (1. divisjon), når de red seg inn til en fin 3. plass i landsfinalen i Sandnes.

Laget besto av:

Kristine Bruun Olsen

        Hej Jude

Marlene Olsen

        Julaika

Anja Weltzin

        Andante-W

Ingrid helene Løes

        Enjoy It

På hjemlige trakter ble både klubb- og kretsmestere kåret. Disse ble:

Klubbmestere:

Gull Ponni

Andrea Øye Grendal/Artic Ice

Gull Old Boys

Ingen deltakere

Gull Rekrutt

Karianne Vordal/Tamara

Gull Junior

Marlene Olsen/Juzellus

Gull UR

Kristine Bruun Olsen/O’Lhees Ocho Rios

Gull Senior

 


Kretsmestere:


PONNI kat 1

 

Mari høiseth Gulliksstad/Olivia

JUNIOR:

 

Karina Risvåg/Rodrina marcoSvenn Roar Olsen (leder sprangutvalget)

 

 

Dressurutvalget

 

Utvalget har i 2006 bestått av:

Monica Nesje , Rune Ellefsen, Gyda Olsen, Maja Bredland.

 

Stevner:

Det er gjennomført 4 Distrikts-stevner . 2 stevner er avlyst p.g.a. manglende bemanning.

Elisabeth Sommer ble klubbmester senior.

 

Klubbtreninger:

Klubbtrener:Tommy Lundby.

Det har i tillegg til de ukentlige treningene  også vært arrangert helgesamlinger med Ole Linnet og          Marianne Nielsen.

 

Kretstreninger:

Kretstreningene i 2006  med Louise Almlund har vært avholdt på Øysand og Bruråk. Her har klubbens medlemmer hatt anledning til å delta.

 

 

 

 

 

Trøndelag Hestesportsklubb AS

 

I tråd med Årsmøtets vetdak i 2006 ble Trøndelag Hestesportsklubb AS stiftet pr. 1. mars 2006 med en aksjekapital på 100.000.- Selskapet  eies med 100 % av klubben.

Styreleder er Gunnar Hammer, med Monica Nesje, Morten Løes, Niels Parelius og Sverre Riber som styremedlemmer. Selskapet leverte første driftsår et positivt økonomisk resultat. Resultat og balanse blir lagt ut når det er ferdig revidert av selskapets revisor, Systemrevisjon AS. Selskapets ledelse begrunner det gode resultatet med effektive driftsrutiner og høy utleiegrad. Ledelsen vil foreslå at overskuddet disponeres til fortsatt bedring av fasiliteter og treningsforhold, i tråd med selskapets vedtekter.

.

 

 

Regnskap og budsjett

 

Vedlagt følger resultatregnskap og budsjett. Det fullstendige regnskapet samt ballanse med revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet.

 

 

Regnskap 2006 og budsjett 2007

 

Konto

Regnskap 2006

 

Budsjett 2006

Budsjett 2007

3120 Sponsorinntekter

-15000

 

-40000

-20000

3320 Stevne kursinntekter

- 195235

 

-385000

-300000

3400 Offentlige tilskudd

-6000

 

-7000

-7000

3440 Stevneinntekter dressur

-23550

 

-18000

-23000

3900 Oppstalling

-72615

 

0

-90000

3910 Kursinntekter

0

 

-1000

0

3920 årskontingenter

-64150

 

-65000

-65000

3960 Bingo/lotteri

-73335

 

-10000

-10000

3999 kantine inntekt

-181348

 

0

-210000

SUM DRIFTSINNTEKTER

-631233

 

-526000

-725000

 

 

 

 

 

4010 Premier sløyfer

47264,50

 

55000

65000

4020 Startkontingent krets/NRYF

17760

 

18000

23000

4100 Oppstalling

5500

 

0

6000

4110 Stevneutgifter/sprang

106973

 

300000

180000

4200 Toril-trenings/kurs

5000

 

0

0

4230 Stevneutgifter/dressur

16737

 

24000

18000

4300 kantinekostnad

144974,15

 

10000

160000

4400 Flybilett

10681

 

0

10000

SUM VAREFORBRUK

354889,65

 

407000

462000

 

 

 

 

 

6300 Leie lokaler

600

 

0

0

6550 Driftsmateriell/hinder

436

 

30000

100000

6600 Klubb as utgifter

66375

 

0

70000

6800 Kontor rekvisita

0

 

1000

2000

6810 Data/EDB kostnader

8559,50

 

10000

10000

6820 Trykksaker

0

 

3000

2000

6840 Hestesport

24881,25

 

25000

25000

6860 Møte,kurs,oppdatering og lignende

12982

 

7000

15000

6940 Porto

3996

 

1000

4000

7410 Medlemskontingent/STRYK

6460

 

8000

7000

7450 Stevnestøtte

25700

 

25000

25000

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

149989,75

 

110000

260000

 

 

 

 

 

SUM DRIFTSKOSTNADER

504879,40

 

517000

722000

 

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

-126353,60

 

-9000

-3000

 

 

 

 

 

8040 Renteinntekt

-183

 

-150

-200

8140 Gebyr/rente

204

 

150

200

8170 Andre finnanskostnader

22,30

 

0

 

RESULTAT

-126310,30

 

-9000

-3000